MBTI

Welke profielen bestaan er?

Er bestaan, zoals in de Inleiding al werd aangegeven, een zestiental persoonlijkheidsprofielen. Elk van deze profielen kan worden aangeduid middels een code. Deze code bestaat uit een combinatie van a.) de score op de verschillende dimensies en b.) een bijbehorende typering. Resultaat hiervan zijn codes als: ‘ESFP Performer’ of ‘INFJ Counselor’.

Nu blijken er binnen deze groep van zestien persoonlijkheden een aantal overeenkomsten te zijn. Ze zijn te groeperen o.b.v. overeenkomstige preferenties en wel op twee niveaus; op mesoniveau (met overeenkomende scores op drie van de vier dimensies) en op macroniveau (met overeenkomende preferenties op twee van de vier dimensies). In onderstaand schema worden deze relaties schematisch weergegeven. Klikken op een term linkt door naar de achterliggende beschrijving van een groep of profiel.

De zestien verschillende profielen kunnen in vier typerende groepen worden onderverdeeld:

  • SP de Kunstenaars
  • SJ de Bekommeraars
  • NF de Idealisten
  • NT de Rationalisten
Deze macro-indeling is een doorgroepering die Keirsey deed op basis van empirisch onderzoek, door overeenkomstige gedragingen te vergelijken. Binnen deze groepen bestaan er telkens twee sub-groepen.

Kunstenaars (praktisch en grensverleggend) Vierders en Vormers

Kunstenaars tasten voortdurend hun omgeving af om aantrekkelijkheden te ontdekken. Het is voor deze mensen belangrijk de vrijheid te hebben om te handelen wanneer ze zich daartoe geprikkeld voelen. Ze vergewissen zich ervan dat wat ze doen praktisch en effectief is. Kenwoorden voor deze groep zijn: aanpassend, artistiek, atletisch, bewust van de realiteit en onopstandig, onbevooroordeeld en op zoek naar werkbare compromissen, bekend met de noden van het moment, geen behoefte aan theorieën, tolerant, gemakkelijk in de omgang, overtuigend, getalenteerd, moeiteloos handelend, esthetisch, levensgenietend, en behoeftig aan info. uit eerste hand.

De Bekommeraars (concreet en regulerend) Helpers en Hoeders

Bekommeraars houden de realiteit om zich heen ook goed in de gaten. Zij doen dit echter om zich ervan te verzekeren dat alles er ordelijk en aangenaam aan toe gaat. Kenwoorden voor deze groep zijn: conservatief, stabiel, consistent, geroutineerd, gevoelig, feitelijk, geduldig, afhankelijk, hardwerkend, detaillistisch, nauwkeurig, volhardend en grondig.

De Idealisten (conceptueel en betrokken) Plotters en Planters

Idealisten zijn meer gevoelsmatig dan handelend bij het welbevinden van hun omgeving betrokken. Conflicten zijn pijnlijk voor hen. Het moreel in de groepen waar zij deel van uitmaken vinden zij, meer dan anderen, belangrijk. Ook de ontwikkeling van een positief zelfbeeld van de groepsleden ligt hen aan het hart. Kenwoorden voor deze groep zijn: humaan, sympathiek, enthousiast, intuïtief, inzichtelijk en creatief.

De Rationalisten (abstract en rationeel) Scheppers en Schikkers

Rationalisten zijn types die zich afvragen met welke aanpak en middelen een probleem opgelost dient te worden. Hierbij dwingen zij zichzelf voortdurend, consistent en rationeel in hun doen te zijn. Kenwoorden voor deze groep zijn: analytisch, systematisch, abstract, theoretisch, intellectueel, complex, competent, inventief, efficiënt, nauwkeurig, onafhankelijk, logisch en technisch, nieuwsgierig, wetenschappelijk.

MBTI® and MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR® are registered trademarks and MYERS-BRIGGS™ is a trademark of Consulting Psychologists Press, Inc., the publisher of the MBTI instrument.
partistotus.org is not affiliated with and is not a licensee of Consulting Psychologists Press, Inc